Information om remiss/egen vårdbegäran

Remiss/Egen vårdbegäran skickas till:
Livsstilsmedicin Österåsen
Österås 306
881 91 SOLLEFTEÅ

Diagnosgrupper lämpliga för att ingå i behandlingsprogrammet:

 • Stressrelaterade sjukdomstillstånd, t.ex utmattningssyndrom.
 • Muskuloskelettala smärttillstånd, t.ex fibromyalgi, reumatoid artrit, rygg och ledvärk.
 • ”Metabolt syndrom” med varierande grad av övervikt/fetma, insulinresistens/diabetes typ 2, hypertoni, hyperlipidemi
 • Tobaksberoende
 • Hjärt-kärlsjukdom, KOL
 • Neurologisk funktionsnedsättning, ex MS, Parkinson, stroke
 • Cancerrehabilitering

Att tänka på:

 • Patienten förväntas klara ADL själv, alternativt med assistent
 • Ange särskilda behov/handikapp så vi kan förbereda för detta

Uppgifter som utöver aktuell sjukhistoria bör finnas med på remissen = stöd för prioritering och planering:

 • Diagnos/er + målsättning med deltagandet i behandlingsprogrammet
 • Kontaktperson på hemmaplan med planerad uppföljning samt genomförda/pågående behandlingar/andra kontakter
 • Motivation till förändring vid ohälsosamma levnadsvanor
 • Arbets-och familjesituation
 • Tobaksanamnes (om mångårig rökare anges spirometriresultat)
 • Ev tidigare missbruk
 • Överkänslighet/allergi (ange behov av specialkost)
 • Behov av speciella behandlingar ex sjukgymnastik, massage, lymfdränage
 • Ev tidigare behandling på Österåsen – resultat? Förnyad remiss motiveras särskilt.
 • Vid samsjuklighet – är remissen gemensamt förankrad?
 • Aktuell medicinering (ev hänvisning till gemensam journal om listan är aktuell)
 • Restriktioner?
 • Smittbärarskap?
 • Ange om ”Förtida samtycke” till journal finns

Ange gärna om möjlighet finns att komma med kort varsel/ta återbudsplats. 

Vårdavgifter

 

 

livsstilsmedicin.osterasen@rvn.se
Tfn 0620-573 00
Fax 0620-573 01